Monday, 03/10/2022 - 21:42|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN EA SÚP

Triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em

giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục

Ngày ban hành:
13/10/2017
Ngày hiệu lực:
04/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
 Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trường học
Ngày ban hành:
13/10/2017
Ngày hiệu lực:
16/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/10/2017
Ngày hiệu lực:
13/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Ngày ban hành:
20/12/2012
Ngày hiệu lực:
20/12/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực