Monday, 03/10/2022 - 21:29|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN EA SÚP
Văn bản liên quan

Triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em

giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục

Ngày ban hành:
13/10/2017
Ngày hiệu lực:
04/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử

trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Ngày ban hành:
22/05/2012
Ngày hiệu lực:
22/05/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
 Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự trường học
Ngày ban hành:
13/10/2017
Ngày hiệu lực:
16/12/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Ngày ban hành:
20/12/2012
Ngày hiệu lực:
20/12/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực