Monday, 03/10/2022 - 22:42|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN EA SÚP

Triển khai thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em

giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục

Ngày ban hành:
13/10/2017
Ngày hiệu lực:
04/11/2016
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
13/10/2017
Ngày hiệu lực:
13/10/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 1819/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020

Ngày ban hành:
20/12/2012
Ngày hiệu lực:
20/12/2012
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tài liệu bao gồm:

1. Thông tư số 11/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 là Thông tư sửa đổi, bổ sung sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2010/TT-BGDĐT

Ngày ban hành:
13/03/2011
Ngày hiệu lực:
13/03/2011
Trạng thái:
Đã có hiệu lực